ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีโปรตีนในเมล็ดร้อยละ 22.3 มีน้ำมันร้อยละ 50.2 ถ้าสกัดเอาไขมันออกไปโปรตีนจะเพิ่มถึงร้อยละ 60.1 มีไขมันที่มีคุณภาพดีร้อยละ 50-60

    ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีโปรตีนในเมล็ดร้อยละ 22.3 มีน้ำมันร้อยละ 50.2 ถ้าสกัดเอาไขมันออกไปโปรตีนจะเพิ่มถึงร้อยละ 60.1 มีไขมันที่มีคุณภาพดีร้อยละ 50-60

      ได้แก่ โอลิอิก ลิโนลิอิก และอาราคิดิต ซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ และมีวิตามินเกลือแร่ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี 1 บี 2 และไนอาซิน นอกจากประโยชน์ทางคุณค่าอาหารสูงแล้ว ยังก่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ คือ ซากถั่วสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินได้เนื่องจากมีปมรากที่มีเชื้อไรโซเบียมอาศัยอยู่ ซึ่งจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศนำมาเป็นปุ๋ยแก่พืชอื่น ๆ ที่ปลูก

      ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกถั่วลิสงควรเป็นดินร่วนปนทราย หน้าดินลึกมีการระบายน้ำดีไม่มีน้ำขัง ความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.8-6.5 อินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.5 พื้นที่ปลูกดินต้องร่วนซุย โดยไถดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร พรวนและคราด กำจัดวัชพืช หากดินเป็นกรดควรใส่ปูน หรือหินฟอสเฟตตามค่าความต้องการ

     การปรับสภาพดินให้เหมาะสมจะช่วยทำให้ธาตุอาหารพืชสามารถละลายออกมา และเป็นประโยชน์กับรากพืชที่จะดึงดูดไปใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ ในกรณีดินด่าง-ด่างจัด เช่นดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดดินเกิดจากหินปูน ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์

     การปลูกหากเป็นพื้นที่ไร่ไม่ต้องยกร่อง ส่วนดินที่ปลูกในที่นาฤดูแล้ง มีการให้น้ำ ควรยกแปลงให้ดินมีการระบายน้ำดี ขนาดของแปลงกว้างประมาณ 60-90 เซนติเมตร ปลูก 2-3 แถว ระยะปลูกระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

     พันธุ์ที่นำมาปลูกควรเลือกที่ตลาดในท้องถิ่นมีความต้องการ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ปลูก เช่น ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรเลือกปลูกพันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลางในสภาพที่มีปนช่วงสั้นและค่อนข้างแล้งควรเลือกพันธุ์ที่มีอายุสั้น เช่น ถั่วลิสงฝักต้มสด

     คัดเมล็ดพันธุ์ที่ใหม่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดสูงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป โดยการทดสอบความงอกก่อนปลูก การปลูกใช้ระยะระหว่างแถว 30-50 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร จำนวน 2 ต้นต่อหลุม หรือในระยะ 1 เมตร ควรมีจำนวนต้นกระจายอยู่ประมาณ 10 ต้น ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่

      หลังปลูกให้น้ำทุก ๆ 10-15 วัน อย่าให้ขาดน้ำในระยะออกดอก คือ 30-40 วัน หลังงอก และช่วงลงเข็มเพราะจะทำให้ผลผลิตลดลง ควบคุมการให้น้ำอย่าให้แฉะเกินไป เพราะจะทำให้ถั่วลิสงเจริญเติบโตไม่ดี และเกิดโรคโคนเน่าได้ง่าย และอย่าปล่อยให้ขาดน้ำจนแสดงอาการใบเหี่ยว ในการให้น้ำก็ไม่ควรให้น้ำท่วมหลังแปลงปลูก ให้น้ำปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีกว่าการให้น้ำครั้งละมาก ๆ แต่น้อยครั้ง

      หลังปลูกควรระวังเสี้ยนดิน ซึ่งเป็นมดชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า แมงแดง ถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดของถั่วลิสง แมลงชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในดินทำลายฝักถั่ว โดยการเจาะเปลือกถั่วเป็นรูแล้วกัดกินเมล็ดในฝักหลังจากนั้นจะนำดินเข้าไปใส่ไว้ในฝักแทนเมล็ดที่ถูกทำลาย ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเสี้ยนดินจะทำให้ผลผลิตลดลงมากจนไม่คุ้มทุนต่อการจะเก็บเกี่ยว

      อายุการเก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 110-120 วัน หลังปลูก หรือฝักถั่วแก่ประมาณ 60-65 เปอร์เซ็นต์ ของแต่ละต้น.