นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” พบ ประชาชนค่อนข้างคาดหวังว่าจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และอยากให้รัฐบาลส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตร

กรุงเทพฯ 12 พ.ค.-กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 จากประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,050 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการรับรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.46 เคยได้ยินชื่อ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” มาบ้าง แต่ไม่รู้ว่าทำอะไร ร้อยละ 37.81 ระบุว่า รู้จักโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” และร้อยละ 20.73 ระบุว่า ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เลย

สำหรับช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” พบว่า ร้อยละ 62.77 ระบุว่าเคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 52.00 จากผู้นำชุมชน ร้อยละ 29.97 จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และร้อยละ 24.74 จากสื่อสังคมออนไลน์

ส่วนความต้องการและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินงานในโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ได้แก่ อันดับ 1 อยากให้รัฐบาลส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน และเพิ่มสวัสดิการให้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุไร้ญาติหรือไร้ที่อยู่ อันดับ 2 อยากให้รัฐบาลเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรให้สูงขึ้น และอันดับ 3 อยากให้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 40.39 ค่อนข้างคาดหวังว่าผลการดำเนินโครงการจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นร้อยละ 30.25 คาดหวังว่าผลการดำเนินโครงการจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และร้อยละ 13.51 ไม่ค่อยคาดหวัง .-สำนักข่าวไทย