บริการจัดการอาคาร บริการ วางระบบ บริหารจัดการ บำรุงรักษา งานวิศวกรรมอุปกรณ์ประกอบอาคาร บำรุงรักษางานวิศวกรรม หมายถึงการจัดการให้มีการบำรุงรักษาอาคาร การตรวจสอบอาคารที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ประกอบอาคารแต่ละประเภท เหมาะสมกับระบบที่อุปกรณ์นั้นเกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับลักษณะการใช้สอยอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้น เลือกวิธีการบำรุงรักษาที่ให้สมรรถนะตามต้องการด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด อุปกรณ์แต่ละประเภทอาจใช้วิธีการบำรุงรักษาที่ต่างกันตามความเหมาะสม เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาตามสภาพ การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง

ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร บำรุงรักษาอาคาร
รายงานผลการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ แก่ผู้จัดการอาคาร
1. บริการวางระบบ บำรุงรักษางานวิศวกรรม ภายในอาคาร
วางแผนการดำเนินงาน
จัดตั้งหน่วยงานดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
บริการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน
จัดทำคู่มือการทำงานและบำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรม

2. บริการบริหารจัดการระบบบำรุงรักษางานวิศวกรรม อุปกรณ์ประกอบอาคาร
บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
– ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพงานระบบวิศวกรรม
– จัดทำตารางตรวจสอบอุปกรณ์ประจำวัน, รายไตรมาส และรายปี ตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
– ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานซ่อมบำรุง
จัดทำแผนงานและงบประมาณบำรุงรักษาประจำปี
ติดตามผลและตรวจสอบ
บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
– จัดทำตารางตรวจสอบอุปกรณ์ประจำวัน, รายไตรมาส และรายปี ตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
จัดทำแผนงานและงบประมาณบำรุงรักษาประจำปี

3. บริการด้านซ่อมแซมและบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรม
เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจสอบ
จัดทำแผนงานและงบประมาณ
เข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง
ติดตามผลและตรวจสอบ

ระบบการบํารุงรักษาที่ดี
1. เป้าหมายของระบบบํารุงรักษาที่ดีมีดังต่อไปนี้
(1) ป้องกันปัญหาขัดข้องจากอุปกรณ์ไม่ทํางาน หรือทํางานที่สมรรถนะต่ำกว่าระดับที่ยอมรับได้
(2) ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้ในระยะยาว
(3) ทําให้สามารถปรับแต่งอุปกรณ์และระบบให้มีประสิทธิภาพสูง ลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานอุปกรณ์การเดินระบบได้ในระยะยาว
(4) ทําให้สามารถปรับแต่งอุปกรณ์และระบบให้ตรวจสอบ บํารุงรักษาได้ง่าย มองเห็นความผิดปกติได้ง่ายรบกวนการใช้สอยอาคารขณะทําการบํารุงรักษาน้อย
(5) สร้างมาตรฐาน และมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์เมื่อขัดข้อง ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วนได้
(6) สร้างศักยภาพ ทักษะ ให้กับผู้ดูแลและบํารุงรักษาอาคารที่มีอยู่ หรือจัดหาบุคลากรภายนอกเฉพาะด้านที่จําเป็น
(7) กําหนดวิธีบํารุงรักษาที่เหมาะสม จัดลําดับความสําคัญของอุปกรณ์และวางแผนงานบํารุงรักษาของอุปกรณ์และระบบทั้งหมดได้
2. งานพื้นฐานขั้นต้นของระบบบํารุงรักษาที่ดี
(1) รวบรวมหน้าที่ของระบบ อุปกรณ์และชิ้นส่วนองค์ประกอบสําคัญในอุปกรณ์ทั้งหมด
(2) แจกแจงผลกระทบที่จะตามมาถ้าระบบ อุปกรณ์และชิ้นส่วนองค์ประกอบสําคัญในอุปกรณ์ล้มเหลว หรือไม่ทํางาน หรือด้อยประสิทธิภาพ ผลกระทบนี้มองทั้งในแง่ของข้อบกพร่องตามหน้าที่โดยตรงและผลต่อระบบ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
(3) รวบรวมสาเหตุที่อาจทําให้ระบบ อุปกรณ์และชิ้นส่วนองค์ประกอบสําคัญในอุปกรณ์ล้มเหลว หรือไม่ทํางาน หรือด้อยประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินโอกาสที่จะเกิดของเหตุต่างๆ จากสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงในอาคาร บางกรณีอาจต้องวิเคราะห์ในลักษณะ Failure Modes and Effects Analysis
(4) รวบรวมวิธีการ ทางเลือกที่จะลดโอกาสที่ระบบ อุปกรณ์จะล้มเหลว หรือไม่ทํางาน หรือด้อยประสิทธิภาพ วิธีการทางเลือกที่รวบรวมมาควรพิจารณาในแง่ความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
3. การสร้างระบบบํารุงรักษาที่ดี
ระบบบํารุงรักษาที่ดีเป็นกระบวนการพัฒนาต่อเนื่องที่จะเริ่มเกิดขึ้นได้จากการที่เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารให้ความสําคัญ เป้าหมายและงานพื้นฐานที่กล่าวมาในข้อ 1. และ 2. อาจไม่สามารถบรรลุสมบูรณ์ได้ทั้งหมดในขั้นเริ่มต้น แต่จะมีพัฒนาการดีขึ้น หรือบรรลุผลได้มากขึ้นตามลําดับเมื่อดําเนินการตามระบบบํารุงรักษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง