เมื่อไม่นานมานี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้จัดเวทีสัมมนาส่งเสริมสิทธิการเล่นของเด็ก “เล่นเพื่อชีวิตเด็ก”เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจแนวคิดพร้อมทั้งขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมสิทธิการเล่นของเด็กในประเทศไทย

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวในงานสัมนาส่งเสริมสิทธิการเล่นของเด็กว่า ปัจจุบันเด็กไทยมีการเคลื่อนไหวด้านร่างกายเพียงแค่ 20% ของแต่ละวัน ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ควร กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ คุณค่าทางอาหารไม่เพียงพอต่อสมองที่กำลังเติบโตดังนั้นควรเร่งเสริมพัฒนาการ เติมคุณค่าทางโภชนาการทางด้านอาหารให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้าไม่สมวัยส่งผลถึงการศึกษา และการพัฒนาสมอง “ทาง สสส.เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อน เรื่อง ‘การเล่นเพื่อชีวิตเด็ก’ เพื่อให้เด็กได้ออกมาเล่นให้เหมาะสมกับวัยตามสมควรในพื้นที่ธรรมชาติ เพราะการเล่นมีส่วนที่ช่วยเสริมทักษะด้านวิชาการและสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความเชื่อมั่นและภูมิใจในตนเอง เด็กจะผูกพันกับธรรมชาติและชุมชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีการเรียนที่ดีขึ้นเพราะเมื่อได้เล่น คลื่นสมองและประสาทจะถูกกระตุ้น เด็กจะมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ นอกจากเด็กแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และหน่วยงานอีกหลายๆ ฝ่ายต้องช่วยเหลือแลกเปลี่ยนและสร้างรูปแบบการเล่นให้กับเด็ก ทั้งในโรงเรียน ที่บ้านสวนสาธารณะ ที่เน้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครบทุกมิติทั้ง กาย ใจ ปัญญา และสังคมต่อไป” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth