กรมชลประทานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต จังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช สามารถลดการแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวาไม่ให้ขวางทางน้ำอย่างได้ผล ได้รับรางวัลดีเด่นความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอยที่ 9 คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ปฏิญาณตนเป็นจิตอาสาทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต โครงการนี้เพิ่งได้รับรางวัลดีเด่นความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและภาคประชาชนแบบบูรณาการ หน่วยราชการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ ยานพาหนะทำในคลองสายหลัก ส่วนภาคประชาชนต่างภูมิใจที่ได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชคลองสายย่อย พวกเขาเปรียบสายน้ำว่าเสมือนเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรจึงต้องช่วยกันทำให้ใสสะอาด

ปัญหาวัชพืชที่อยู่ในคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองซอย ทำให้เกิดความตื้นเขิน แหล่งน้ำเก็บกักน้ำได้น้อย ในช่วงน้ำหลากก็เป็นปัญหากีดขวางการระบายน้ำ

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ผลสำเร็จของโครงการคลองสวย น้ำใส ในพื้นที่โครงการชลประทานรังสิตใต้ ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้ลดปัญหาการสะสมตัวของผักตบชวาได้อย่างรวดเร็ว งบประมาณที่ได้รับแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณประจำปี 150,000 บาท และงบประมาณก่อนช่วงเข้าฤดูน้ำหลาก 150,000-2 ล้านบาท

แต่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ไม่ได้ใช้งบประมาณส่วนที่ 2 เพราะกำจัดผักตบชวาได้ทันก่อนจะสะสมเป็นจำนวนมาก ประหยัดงบประมาณได้ งบประมาณที่เหลือได้นำไปใช้กำจัดวัชพืชในลำน้ำปิดทั้งของสาธารณะและเอกชนอีกกว่า 100 สาย ในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 11 เป็นไปตามวาระแห่งชาติที่จะให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาดปราศจากวัชพืช เก็บกักน้ำได้มากเพื่อจะได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในหน้าแล้ง และเมื่อถึงหน้าน้ำก็ไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ยามต้องเร่งระบายน้ำหลาก. – สำนักข่าวไทย